Tereny inwestycyjne

spis treści:
- działka nr 8/3
-
działka nr 8/4
-
działka nr 7
-
działka nr 10/1
-
działka nr 10/2
-
działka nr 11
-
działka nr 15/1
-
działka nr 29
-
działka nr 45
-
działka nr 102
-
działka nr 106
-
działka nr 107
-
działka nr 136
-
działka nr 384
-
działka nr 388/1
- węzeł autostradowy "Przylesie"
 

Działka nr 8/3
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 1

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 8/3 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.0129 - - - - - - -

Razem powierzchnia:

  0.0129 ha

P/1-9 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
c) obiekty infrastruktury technicznej,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od powierzchni terenu do okapu,
b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.
3) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane jedynie dla terenów położonych za linią kolejową w kierunku północnym, po obu stronach ulicy Wrocławskiej.

Do obszaru obejmującego działkę nr 8/3 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 8/4
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 2

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 8/4 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.1691 0.9819 0.3527 - - - - -

Razem powierzchnia:

  1.5037 ha

P/1-9 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
e) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
f) obiekty infrastruktury technicznej,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
e) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od powierzchni terenu do okapu,
f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
g) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
h) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.
3) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane jedynie dla terenów położonych za linią kolejową w kierunku północnym, po obu stronach ulicy Wrocławskiej.

Do obszaru obejmującego działkę nr 8/4 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 7
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 3

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 7 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- - - 0.5770 - - - -

Razem powierzchnia:

  0.5770 ha

1) KDpj – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej,
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 5 m,
b) szerokość jezdni utwardzonej = min. 3,5 m,
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku zewnętrznym.

Do obszaru obejmującego działkę nr 7 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 10/1
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 4

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 10/1 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.8075 - - - - - - -

Razem powierzchnia:

  0.8075 ha


KS/1-10 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, parkingi, garaże,
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona,
b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2 m,
c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic.

Do obszaru obejmującego działkę nr 10/1 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 10/2
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 5

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 10/2 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.9953 - - - - - - -

Razem powierzchnia:

  0.9953 ha


KS/1-10 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, parkingi, garaże,
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona,
b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2 m,
c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic.

Do obszaru obejmującego działkę nr 10/2 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 11
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 6

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 11 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.5471 - - - - - - -

Razem powierzchnia:

  0.5471 ha


KS/1-10 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, parkingi, garaże,
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
d) obowiązuje nawierzchnia utwardzona,
e) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2 m,
f) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic.

Do obszaru obejmującego działkę nr 11 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 15/1
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 7

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 15/1 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- - - 1.8255 - - - -

Razem powierzchnia:

  1.8255 ha


1) drogi wojewódzkie nr 378, 385 oraz nr 401 o parametrach dróg głównych KDG lub zbiorczych KDZ

a) szerokość w liniach rozgraniczających = 15 - 30 m,
b) szerokość jezdni = 7,0 m,
c) dostępność terenów zainwestowanych, poprzez drogi klasy niższej, zgodnie z kategoryzacją dróg publicznych,
d) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowanym i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zabudowanym, dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
e) dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość pomiędzy obiektami budowlanymi, a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym, nie mniejsza niż 30 m,
f) dopuszcza się ustalenie strefy lokalizacji środków ochrony czynnej przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego pomiędzy linią zabudowy, a linią rozgraniczającą drogi, jeśli przekroczone zostaną dopuszczalne normy,
g) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu,
h) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego jedynie w liniach rozgraniczających drogi za zgodą zarządzającego,
i) infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego powinna być lokalizowana poza pasem drogowym (w miejscu gdzie istnieje taka możliwość),
j) dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających drogi, za zgodą właścicieli terenów sąsiednich, jeżeli wymagać tego będzie uzasadniona potrzeba modernizacji, ochrony przed szkodliwym wpływem ruchu lub bezpieczeństwo,
k) w przypadku realizacji nowej zabudowy (przede wszystkim mieszkaniowej) należy na etapie projektowym zabezpieczyć obiekt przed negatywnym wpływem hałasu komunikacyjnego.

Do obszaru obejmującego działkę nr 15/1 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 29
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 8

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 29 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
1.5871 0.3634 - - - 0.6340 - -

Razem powierzchnia:

  2.5845 ha


P/1-9 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
g) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
h) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
i) obiekty infrastruktury technicznej,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
i) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od powierzchni terenu do okapu,
j) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
k) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
l) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.
3) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane jedynie dla terenów położonych za linią kolejową w kierunku północnym, po obu stronach ulicy Wrocławskiej.

Do obszaru obejmującego działkę nr 29 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 45
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 9

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 45 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
3.0055 1.2726 - - - - - -

Razem powierzchnia:

  4.2781 ha

P/1-9 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
j) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
k) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
l) obiekty infrastruktury technicznej,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
m) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od powierzchni terenu do okapu,
n) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
o) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
p) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.
3) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane jedynie dla terenów położonych za linią kolejową w kierunku północnym, po obu stronach ulicy Wrocławskiej.

Do obszaru obejmującego działkę nr 45 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 102
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 10

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 102 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
0.4601 2.1268 - - - - - 0.0780

Razem powierzchnia:

  2.6649 ha


AG/1-11 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej,

1) dopuszczalne funkcje uzupełniające:
a) bazy, składy i magazyny,
b) obiekty biurowe,
c) obiekty rzemieślnicze,
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
e) elementy reklamowe,
f) zieleń urządzona oraz obiekty infrastruktury technicznej,
g) urządzenia towarzyszące,
2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
b) dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni nieprzekraczającej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej,
c) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów.
g) dopuszcza się lokalizacje masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi,
h) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane jedynie dla terenów położonych na południe od linii kolejowej, po obu stronach ulicy Wrocławskiej

Do obszaru obejmującego działkę nr 102 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 106
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 11

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 106 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- 1.7575 0.4918 - - 0.1440 - 0.1640

Razem powierzchnia:

  2.5573 ha


AG/1-11 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej,
1) dopuszczalne funkcje uzupełniające:
h) bazy, składy i magazyny,
i) obiekty biurowe,
j) obiekty rzemieślnicze,
k) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
l) elementy reklamowe,
m) zieleń urządzona oraz obiekty infrastruktury technicznej,
n) urządzenia towarzyszące,
2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
i) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
j) dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni nieprzekraczającej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej,
k) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
l) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
m) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
n) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów.
o) dopuszcza się lokalizacje masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi,
p) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane jedynie dla terenów położonych na południe od linii kolejowej, po obu stronach ulicy Wrocławskiej

Do obszaru obejmującego działkę nr 106 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 107
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 12

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 107 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- 0.2510 0.0073 - - - - 0.2169

Razem powierzchnia:

  0.4752 ha

AG/1-11 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej,
1) dopuszczalne funkcje uzupełniające:
a) bazy, składy i magazyny,
b) obiekty biurowe,
c) obiekty rzemieślnicze,
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
e) elementy reklamowe,
f) zieleń urządzona oraz obiekty infrastruktury technicznej,
g) urządzenia towarzyszące,
2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
b) dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni nieprzekraczającej 2000 m2 powierzchni sprzedażowej,
c) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów.
g) dopuszcza się lokalizacje masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi,
h) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane jedynie dla terenów położonych na południe od linii kolejowej, po obu stronach ulicy Wrocławskiej

Do obszaru obejmującego działkę nr 107 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 136
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 13

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 136 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- 1.1434 0.0250 - - - - -

Razem powierzchnia:

  1.1684 ha

AG/1-11 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej,
1) dopuszczalne funkcje uzupełniające:
a) bazy, składy i magazyny,
b) obiekty biurowe,
c) obiekty rzemieślnicze,
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu,
e) elementy reklamowe,
f) zieleń urządzona oraz obiekty infrastruktury technicznej,
g) urządzenia towarzyszące,
2) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu (najniższego) do najwyższego punktu dachu,
b) dopuszcza się lokalizacje wielko-kubaturowych obiektów handlowych/produkcyjnych o nowoczesnej architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich walorów architektonicznych i o powierzchni zgodnej z przepisami szczególnymi i odrębnymi.
c) od strony terenów sąsiednich nakazuje się co najmniej 5 m pas nasadzeń zieleni wielopoziomowej,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
e) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
f) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów.
g) dopuszcza się lokalizacje masztów telefonii cyfrowej, pod warunkiem zgodności ich lokalizacji z przepisami szczególnymi,
h) dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane jedynie dla terenów położonych na południe od linii kolejowej, po obu stronach ulicy Wrocławskiej,
i) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.

Do obszaru obejmującego działkę nr 136 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 384
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 14

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 384 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- - - - 0.4389 - - -

Razem powierzchnia:

  0.4389 ha


ZD/1-8 – przeznaczenie podstawowe – tereny ogródków działkowych,
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej.

ZP/1-25 - przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery, itp.
1) w przypadku usuwania drzew (ewentualnego) lub wykonywania robót ziemnych w ich pobliżu należy:
a) prowadzić je w sposób nie szkodzący drzewom (wskazane wykonanie specjalistycznych ekspertyz),
b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach terenu należy wprowadzać w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego,
d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla pieszych, parkingów zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi.

P/10 – przeznaczenie podstawowe – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:
a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,
b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,
c) obiekty infrastruktury technicznej,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od powierzchni terenu do okapu,
b) parametry dotyczące linii zabudowy określone zostały w § 6 oraz na rysunkach planów,
c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,
d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną.
e) Dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 100% powierzchni działki.

Do obszaru obejmującego działkę nr 384 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 


Działka nr 388/1
(zobacz na mapie)

OFERTA NR 15

Położenie
działki
Nr
Dz.
Właściciel
działki

Grunty i ich powierzchnie [ha]

Grodków 388/1 Gmina
Grodków
kl. Rllla kl. Rlllb kl. RIVa droga ŁIII PsIV PsV N
- - - - 4.7458 - - -

Razem powierzchnia:

  4.7458 ha

KS/1-10 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej: stacje paliw, parkingi, garaże,
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną i izolacyjną,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona,
b) dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub z żywopłotu, nie przekraczające wysokości 2 m,
c) ustala się zagospodarowanie parkingów zielenią wzdłuż ulic,
5) na terenie KS/2 dopuszcza się modernizację istniejącej kotłowni osiedlowej.


US/1-6 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, ustalone jako cele publiczne,
1) dopuszczalne kierunki przekształceń:
a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu,
2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią,
3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi handlu i gastronomii nie zajmujące więcej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji dominującej, służące obsłudze tego terenu,
b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona,
4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej,
5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu dla obiektów sportowych i usługowych nie może przekroczyć 14 m,
b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być większa niż 20%,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%.

WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwartych i płynących,
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych, pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne.

Do obszaru obejmującego działkę nr 388/1 istnieje dostęp takich mediów jak:
kanalizacja, woda, gaz, prąd i telefon.

 

WĘZEŁ AUTOSTRADOWY "PRZYLESIE"
(zobacz na mapie)


POWIAT BRZESKI
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Powierzchnia terenu - 74,0 ha
w tym teren gminy Grodków: 1,52 ha

CHARAKTERYSTYKA TERENU:
Teren niezabudowany, obecnie użytkowany rolniczo, należący do Agencji Nieruchomości Rolnych, osób prywatnych oraz gminy Grodków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-składowo-usługową (zabudowa usług handlu, gastronomii, mieszkalnictwa zbiorowego, turystyki, parking, stacja paliw płynnych i gazu).

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Droga dojazdowa do terenu - Droga wojewódzka nr 401
Autostrada / droga krajowa [km] - Autostrada A4 - 0 - 0,5 km
Kolej [km] - Grodków - 8 km
Bocznica kolejowa [km] - Grodków
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] - Wrocław - 50 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] - Opole - 40 km

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Elektryczność Odległość od przyłącza 1000 m, napięcie i moc wg potrzeb inwestora
Gaz Odległość od przyłącza 8000 m, średnica rury 500 mm, ciśnienie 2MPa
Woda Przyłącz na terenie
Kanalizacja Odległość od przyłącza 8000 m